Copyright 2024 - Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

Statut Związku Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

 § 1

Stowarzyszenie nosi nazwę – Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce i zwane jest w dalszej treści Statutu Związkiem. Zrzesza on podmioty, których celem jest krzewienie pedagogiki waldorfskiej, nazywanej też pedagogiką Rudolfa Steinera lub steinerowską.

 

 § 2

Terenem działalności związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Warszawa.

 

 § 3

Związek jest zarejestrowany i posiada osobowość prawną. Związek opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 4

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych lub takich samych celach działania. 

 

§ 5

Związek używa pieczątki okrągłej z napisem w otoku „Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce”, a w środku „Zarząd”, oraz podłużnych pieczęci z nazwą i adresem Związku

 

II. Cele i środki działania

 

 § 6

Celem Związku jest popieranie i rozwijanie pedagogiki waldorfskiej, której podstawy stworzył Rudolf Steiner, poprzez kształcenie, samokształcenie, prowadzenie studiów i doradzanie z uwzględnieniem doświadczeń wolnego szkolnictwa waldorfskiego w różnych krajach świata. Pod pojęciem pedagogika waldorfska rozumie się wszelkie działania pedagogiczne, w tym także w zakresie pedagogiki leczniczej i opiekuńczej, których podstawą jest antropozofia. 

 

§ 7

Określone w Paragrafie 6 niniejszego Statutu cele Związek realizuje poprzez:

 1. przyjmowanie, opiniowanie i akceptowanie zgłoszeń nowo zakładanych placówek waldorfskich;

 2. ochronę nazwy „pedagogika waldorfska”, „pedagogika Rudolfa Steinera” (steinerowska) na zlecenie właściciela nazwy;

 3. podejmowanie działań na rzecz zachowania standardów jakości pracy placówek waldorfskich:

 a) powoływanie ekspertów,

 b) ocenianie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli oraz jakości pracy placówek zgodnie z kryteriami prawa do noszenia  nazwy

 c) wydawanie opinii, świadectw i certyfikatów

 d) prowadzenie działalności rozjemczej

 4. doradzanie placówkom waldorfskim na ich wniosek, na każdym stopniu ich rozwoju, w zakresie zadań pedagogicznych i samozarządzania;

 5. szerzenie wiedzy pedagogicznej na różnych poziomach poprzez:

 a) organizowanie wykładów, kursów, szkoleń,

 b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli, organizowanie dla nich praktyk zawodowych,

 c) organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów pedagogicznych i działań artystycznych i innych w skali krajowej jak i międzynarodowej;

 6. ustalanie wspólnych działań członków Związku;

 7. pomoc w nawiązywaniu przez placówki współpracy regionalnej

 8. wypowiadanie publicznie sądów i poglądów na temat aktualnego stanu i systemu wychowania i szkolnictwa publicznego, jak i niepublicznego oraz poszukiwanie nowych rozwiązań w oświacie i wychowaniu zgodnych z duchem pedagogiki waldorfskiej. Związek może upoważnić osobę lub grupę osób do rozmów z władzami różnego szczebla, członkami parlamentu, itp.;

 9. działalność wydawniczą;

 10. współpracę z władzami oświatowymi i innymi stowarzyszeniami oraz instytucjami zajmującymi się różnymi formami działalności oświatowej; 

11. inspirowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków na działalność statutową.

 

 III. Członkowie Związku

 

 § 8

Członkowie Związku dzielą się na rzeczywistych, wspierających i honorowych.

 

 § 9

Członkami rzeczywistymi mogą być stowarzyszenia krajowe i zagraniczne, organizacje społeczne, fundacje, osoby prawne nie prowadzące działalności zarobkowej, które złożyły pisemną deklarację członkowską i popierają cele Związku oraz prowadzą szkołe, przedszkole lub inne formy wychowania przedszkolnego zgodne zobowiązującymi przepisami i posiadają prawo do używania nazwy „waldorfska/ „waldorfskie. Szczegółowe zasady przyjmowania członków określa regulamin. Członkowie rzeczywiści działają poprzez upoważnionych przedstawicieli.

 

 § 10

Członkami wspierającymi mogą być instytucje, organizacje społeczne, kulturalne, osoby prawne i osoby fizyczne z kraju i z zagranicy, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Związku, w swych działaniach propagują pedagogikę waldorfską. Członkami wspierającymi mogą być też osoby fizyczne spółki prowadzące działalność gospodarczą i prowadzące placówki posiadające prawo do używania nazwy „waldorfska/ „waldorfskie”. Szczegółowe zasady przyjmowania członków określa regulamin. Członkowie wspierający działają poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli.

 

§ 11

Członkami honorowymi Związku są osoby prawne szczególnie zasłużone dla jego działalności. Decyzji o przyjęciu dokonuje Zarząd na wniosek członka rzeczywistego, wspierającego lub z własnej inicjatywy. 

 

§ 12

Członków rzeczywistych i wspierających przyjmuje Zarząd większością 2/3 głosów.

 

 § 13

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Związku. Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku opłacania składek członkowskich. 

 

§ 14

Członkowie rzeczywiści mają prawo:

 1. uczestniczyć w działaniach Związku; 

2. wybierać i być wybieranym do władz Związku;

 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Związku;

 4. głosować. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa ujęte w pkt.1 i 3 niniejszego paragrafu.

 

 

 § 15

Członkowie rzeczywiści i wspierający mają obowiązek:

 1. uczestniczyć w realizacji celów Związku; 

2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Związku;

 3. regularnie opłacać zadeklarowane składki członkowskie w wysokości nie niższej niż ustalone przez Walne Zebranie.

 

 § 16

Utrata członkostwa następuje poprzez: 

1. dobrowolne wystąpienie; 

2. skreślenie przez Zarząd z listy członków z powodu zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez czas dłuższy, niż 6 miesięcy;

 3. wykluczenie przez Zarząd z powodu nie przestrzegania Statutu.

 Od uchwał w sprawie skreślenia i wykluczenia przysługuje członkowi odwołanie w terminie 30 dni od daty powiadomienia, do Walnego Zebrania Członków.

 

 IV. Władze Związku

 

 § 17

Władzami Związku są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

 

 § 18

Kadencja władz trwa 3 lata. Wybór władz Związku odbywa się w głosowaniu tajnym.

 

 § 19

Zarząd dla realizacji celów statutowych może w razie potrzeby powoływać Koła i Komisje oraz zapraszać do współpracy osoby nie należące do Związku. 

 

§ 20

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Związku. Może ono być zwyczajne lub nadzwyczajne. Członkowie Związku powiadamiani są o terminie Walnego Zebrania na cztery tygodnie wcześniej za pośrednictwem poczty e-mailowej za potwierdzeniem odbioru.

 § 21

Walne Zebranie Zwyczajne zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku.

 

 § 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. wytyczenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej;

 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

 3. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków oraz odwołań od decyzji Zarządu dotyczących członkostwa;

 4. udzielanie absolutorium ustępującym władzom;

 5. uchwalanie zmian w statucie; 

6. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnianie składu władz Związku w trakcie kadencji;

 7. nadawanie godności członka honorowego;

 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich;

 9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku. Uchwały dotyczące zmiany statutu, rozwiązania Związku oraz spraw majątkowych Walne Zebranie podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. Decyzje co do jawności lub tajności głosowania podejmuje Walne Zebranie.

§ 23

Inne uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zebraniu.

 

 § 24

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, a także na wniosek 1/2 ogólnej liczby członków rzeczywistych w terminie 14 dni od daty wniosku.

 

 § 25

Zarząd kieruje całokształtem działalności Związku w okresie między Walnymi Zebraniami. 

 

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. dbanie o realizację postanowień Walnego Zebrania;

 2. kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Związku na zewnątrz;

 3. opracowanie programów i uchwalanie planów pracy;

 4. sporządzanie bilansu;

 5. zarządzanie majątkiem Związku oraz udzielanie pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań w imieniu Związku;

 6. zwoływanie Walnych Zebrań;

 7. przyjmowanie nowych członków, rozpatrywanie sporów między członkami i skreślanie z listy członków Związku;

 8. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu;

 9. reprezentowanie Związku na zewnątrz.

 

 § 27

Zarząd Związku może zatrudniać etatowych pracowników i w razie potrzeby zorganizować biuro Związku.

 

 § 28

Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. W przypadku konieczności uzupełnienia władz do wysokości 1/3 składu w trakcie trwania kadencji Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie celem uzupełnienia władz Związku.

 

 § 29

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub upoważnionego przez niego Członka Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Zarząd wypracowuje i podejmuje decyzje na drodze konsensusu; w wypadku trudności w jego uzyskaniu, decyzje podejmuje się zwykłą większością głosów obecnych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. 

 

§ 30

Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzenia co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest składać Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności oraz występuje na Walnym Zebraniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji organowi temu będzie przysługiwało prawo kooptacji do wysokości 1/3 składu pochodzącego z wyboru. 

 

V. Majątek i fundusze Związku 

 

§ 31

Na majątek Związku składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

 

 § 32

Na fundusze Związku składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich;

 2. subwencje i dotacje;

 3. darowizny i zapisy;

 4. wpływy z działalności statutowej;

 

 § 33

Wszelkie dokumenty wiążące Związek pod względem prawnym i finansowym podpisuje dwóch członków Zarządu, lub osoba upoważniona przez dwóch członków Zarządu.

 VI. Postanowienia końcowe

 

 § 34

Z chwilą rejestracji Związku jego założyciele stają się członkami rzeczywistymi.

 

 § 35

Związek ulega rozwiązaniu w razie niemożności realizacji celów, dla których został powołany. Rozwiązanie może nastąpić na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy członków rzeczywistych Związku przedstawiony Walnemu Zebraniu. W przypadku rozwiązania Związku Walne Zebranie decyduje o przekazaniu majątku Związku innemu stowarzyszeniu lub fundacji o podobnych celach statutowych lub o innym sposobie likwidacji majątku Związku. Walne Zebranie powołuje w tym celu Komisję Likwidacyjną. 

 

 

Warszawa, dnia 20 marca 2016 roku.

 

Statut ZSPWP pdf

f t g m