Copyright 2024 - Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

Literatura pedagogiczna

Oficyna Wydawnicza Impuls

www.impulsoficyna. com.pl/pedagogika waldorfska

Wychowanie do wolności- Pedagogika Rudolfa Steinera-  Frans Carlgren, Arne Klingborg

tłumaczenie M. Głażewski
Obrazy i relacje z międzynarodowego ruchu szkół steinerowskich. Publikacja szczególnie warta polecenia dla wszystkich, którzy interesują się pedagogiką waldorfską. Wznawiano ją wielokrotnie w wielu krajach, w Niemczech – po raz dziewiąty –  w nowej, zaktualizowanej wersji w 2005 roku. Książka odwołuje się do praktyki szkół waldorfskich całego świata, jest bogato ilustrowana i żywo napisana. Do tej pory przetłumaczono ją na ponad dwadzieścia języków.
 
Przezwyciężając dualizm. Zaślubiny myślenia i postrzeżeń. Stephen Edelglass, Georg Maier, Hans Gebert, John Davy 
tłumaczenie I. Semeniuk, T. Mazurkiewicz. 
Książka szkicuje naukowo-teoretyczne i filozoficzne podstawy metody fenomenologicznej, z której korzysta się w naukach przyrodniczych i której używa się przy nauczaniu poszczególnych przedmiotów w szkołach waldorfskich.Nauczyciel wychowawca w szkole waldorfskiej.
 
Wprowadzenie w specyfikę pracy- Helmut Eller
tłumaczenie M. Głażewski.
W szkole waldorfskiej nauczyciel wychowawca jest związany z jedną klasą przez okres ośmiu lat i naucza w niej każdego dnia w ciągu porannych tak zwanych  „zajęć głównych”. Książka opisuje zakres pracy nauczyciela wychowawcy i przedstawia również zagadnienia teoretyczne.
 
Pomocy – konflikty! Koncepcje – ćwiczenia – metody praktyczne- Friedrich Glass
tłumaczenie A. Murzyn, B. Kowalewska. 
Szkoły waldorfskie opierają się od początku swego istnienia na systemie samorządu kolegialnego. Są to szkoły „bez dyrektora”. Kolegialnego zarządzania trzeba się jednak nauczyć. Ważna jest tutaj przede wszystkim znajomość strategii umożliwiających zapanowanie nad konfliktem. Friedrich Glasl, wiodący autorytet w tym zakresie, opisuje takie strategie nawiązując do psychologii reprezentowanej przez Rudolfa Steinera.
 
Języki obce dla wszystkich dzieci. Doświadczenia szkół waldorfskich w nauczaniu najmłodszych- Christoph Jaffke, Magda Maier
 tłumaczenie M. Głażewski.
 Szkoły waldorfskie znane są z tego, że już od 1919 roku nauczają od pierwszej klasy dwóch języków obcych. Fundamentem, na którym opiera się specyficznie waldorfska metoda nauczania tego przedmiotu podczas trzech pierwszych lat nauki szkolnej, jest bardzo silna u małych dzieci – i utrzymująca się jeszcze  do mniej więcej dziewiątego roku życia – potrzeba naśladowania. Dzieci uczą się języków obcych w taki sam sposób jak języka ojczystego:  poprzez słowo mówione. Na lekcjach prowadzą krótkie dialogi, śpiewają piosenki, recytują  wierszyki, odgrywają scenki  teatralne itp. Małe dzieci posiadają niezwykle silną umiejętność  zapamiętywania dźwięków słów. Ich narządy artykulacyjne są niesłychanie  plastyczne, dzięki czemu potrafią odtwarzać pod względem fonetycznym bezbłędnie to, co usłyszały.
Wyniki nauczania okazują się najlepsze wtedy, gdy przyswajanie dźwięków obcej mowy ma formę zabawy połączonej  z ruchem ciała. Elementy gramatyki oraz pisanie niewielkich obcojęzycznych tekstów wprowadza się w szkołach waldorfskich dopiero w czwartej klasie, to znaczy w wieku dziewięciu – dziesięciu lat.
Przykłady, z których korzystają autorzy książki, zaczerpnięto z języka angielskiego, jest to bowiem w programie europejskich szkół podstawowych najczęściej nauczany język obcy.

Teatrzyk lalek w przedszkolu waldorfskim- Freya Jaffke
tłumaczenie B. Kowalewska.
Do stałych zajęć tygodnia w każdym przedszkolu waldorfskim należy teatrzyk lalek. Wychowawczynie same wystawiają przedstawienia i używają do tego celu lalek i marionetek własnoręcznie zrobionych. Pomagają im w tym zwykle pięcio- i sześciolatki. W zabawie naśladowczej dzieci organizują własne przedstawienia teatrzyku lalek, twórczo przeobrażając to, co obejrzały. Ta forma zabawy stymuluje szczególnie silnie i wszechstronnie rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Książka Freyi Jaffke jest bogato ilustrowana, ukazuje tajemnice warsztatu teatrzyku lalek, sposoby wykonywania różnych typów lalek i marionetek, zawiera również przykłady tekstów takich teatrzyków. Freya Jaffke pracowała przez wiele lat w przedszkolu waldorfskim, jest autorką wielu książek o własnoręcznym robieniu prostych zabawek, o zabawie z małymi dziećmi i o święceniu świąt dorocznych.
 
Pedagogika waldorfska. Wprowadzenie do pedagogiki Rudolfa Steinera,- Johannes Kiersch
tłumaczenie B. Kowalewska.
Johannes Kiersch jest pedagogiem, autorem wielu publikacji, założycielem Seminarium Waldorfskiego w Witten-Annen (Niemcy) oraz wykładowcą w ośrodkach kształcących nauczycieli waldorfskich w Niemczech, w Polsce, na Węgrzech i w Rosji. Książka jest zwięzłą prezentacją najważniejszych tematów steinerowskiej „sztuki wychowania” oraz praktyki szkół waldorfskich na tle zmieniających się warunków społeczno-kulturowych współczesnych krajów Europy. Książka ta jest w Niemczech powszechnie znana i bardzo ceniona. W roku 2007 wydano ją po raz jedenasty. Zawiera obszerną, zaopatrzoną w komentarz bibliografię, jak również adresy seminariów waldorfskich na świecie.
 
Mam czas dla  dziecka. Pedagogika waldorfska dla najmłodszych. Barbara Kowalewska
Propozycja alternatywnej kultury wychowania w domu, w przedszkolu i w żłobku. Wychowanie i jakość przeżyć pierwszych lat życia mają decydujące znaczenie dla całego późniejszego życia. We współczesnej rodzinie pozostaje jednak coraz mniej czasu na kontakt rodzica z dzieckiem, na wspólną zabawę i czynne, kreatywne spędzanie czasu. Jak można temu przeciwdziałać? Waldorfska pedagogika małego dziecka ma pod tym względem bardzo wiele do zaoferowania. Autorka wykorzystuje w tej książce swe wieloletnie doświadczenia poczynione we własnej rodzinie oraz podczas pracy w żłobku i w przedszkolu waldorfskim. Mam czas dla  dziecka to poradnik dla rodziców i wychowawców małych dzieci. Oprócz praktycznych porad wychowawczych przedstawia wiele przykladów zabaw z małymi dziećmi, pomysły na własnoręczne robienie prostych zabawek z naturalnych materiałów oraz święcenie świąt dorocznych w domu i przedszkolu.
 
O dzieciach lękliwych, smutnych i niespokojnych. Duchowe podstawy praktyki wychowawczej- Henning Kohler 
tłumaczenie B. Kowalewska.
Henning Köhler kieruje Instytutem Poradnictwa Wychowawczego w Wolfschlugen w pobliżu Stuttgartu. Przedstawiony przez niego opis postępowania z dziećmi „trudnymi wychowawczo” jest zarazem przystępnym wprowadzeniem w psychologię i fizjologię percepcji zmysłowej  stosowaną w pedagogice waldorfskiej.
 
Edukacja to więcej niż uczenie się.Przedszkole i szkoła w dialogu- Andreas Neider (redakcja) 
tłumaczenie M. Głażewski.
Pod wpływem opublikowanych wyników  badań PISA (Międzynarodowy Program Oceniania Umiejętności Uczniów) uczenie się we współczesnych szkołach ogranicza się coraz bardziej do metod czysto kognitywnych. Książka podsumowuje wyniki konferencji ekspertów, na której przedstawiono argumenty na rzecz szerszych, wieloaspektowych metod nauczania. Zawiera ona m. in. wypowiedzi profesora neurobiologiii, profesora nauk pedagogicznych, lekarza pediatry oraz wypowiedzi nauczycieli szkół waldorfskich.
 
O sztuce opowiadania. Jak snuć opowieści, prawić baśnie, gawędzić i opowiadać historie. Vademecum praktyka- Christel Oehlmann
tłumaczenie M. Głażewski.
Sztukę posługiwania się żywym słowem można z pewnością nazwać jedną z zasadniczych kolumn, na jakich wspiera się cała waldorfska sztuka wychowania. Nie tylko w przedszkolu, lecz także w kolejnych latach nauki szkolnej każdego dnia bardzo wiele się dzieciom opowiada. Opanowanie umiejętności opowiadania, zarówno swobodnego, jak też w obrębie ustalonych form przysparza jednak współczesnym pedagogom i rodzicom coraz więcej trudności. A przecież, jak stwierdza autorka książki, każdy człowiek potrafi opowiadać, lub może się tego nauczyć. Każdy wychowca, jeśli tylko tego chce, potrafi dotrzeć do drzemiących we własnej duszy twórczych możliwości umożliwiająch snucie opowieści i swobodną ekspresję werbalną. Profesor Christel Oehlmann prowadziła przez wiele kursy sztuki opowiadania dla studentów Uniwersytetu w Hildesheim (Niemcy). Książka zawiera również opisy ćwiczeń, z których przy tym korzystała.
 
Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka- Rainer Patzlaff
tłumaczenie B. Kowalewska.
 Rainer Patzlaff jest dyrektorem stuttgarckiego Instytutu Pedagogicznego badającego wpływ współczesnych mediów operujących ekranem na fizjologię człowieka. Książka podsumowuje najnowszy stan badań w tym zakresie i stawia w centrum uwagi oddziaływanie tych mediów na rozwój dziecka.
 
Pedagogika waldorfska dla dzieci od trzech do dziewięciu lat- Rainer Patzlaff, Wolfgang Sassmanshausen, Telse Kardel, claudia Mckeen
tłumaczenie M. Głażewski.
Czy słuszne są postulaty, pojawiające się często w środowiskach nauk pedagogicznych i realizowane w projektach reform oświatowych o konieczności wczesnej stymulacji intelektualnej oraz o potrzebie wprowadzania przedszkolnych programów dydaktycznych? Czy ograniczanie zakresu swobodnej zabawy i jednostronne przyspieszanie rozwoju  kognitywnego rzeczywiście w optymalny sposób pomaga w zdobywaniu przez dziecko  podstawowych kompetencji prospołecznych? Jakie to może mieć konsekwencje dla sensoryczno-motorycznego rozwoju małego dziecka? W jakim wieku jest dziecko dojrzałe do podjęcia nauki w szkole?
Grupa wybitnych pedagogów niemieckich prezentuje waldorfską wizję takich kwestii  jak: dojrzałość szkolna, harmonijny rozwój dziecka, specyfika  uczenia się w wieku przedszkolnym oraz w pierwszych latach nauki szkolnej. W publikacji znajdujemy obszerne omówienie celów, zakresów i metod pracy z dziećmi w przedszkolu waldorfskim i w pierwszych latach szkolnych. Wiele miejsca poświęca się także takim zagadnieniom, jak salutogeneza (zdolność osobowości do samouzdrawiania) i rezylencja  (umiejętność zwycięskiego przechodzenia przez kryzysy życiowe) oraz sposobom odpowiedniego kierowania procesami  wychowawczymi, aby te cechy mogły się u dziecka ukształtować. Książka jest napisana przystępnym językiem i ma przejrzystą strukturę.
 
Waldorfski program nauczania. Cele i zadania edukacyjne oraz treści nauczania. Wersja angielska- Martyn Rawson, Tobias Richter
tłumaczenie M. Świerczek, E. Łyczewska.
Szkoły waldorfskie są znane ze swej awangardowej roli w dążeniach o niezależność szkół od intytucji państwowych oraz innych grup nacisku. Są również pionierami w zakresie struktur organizacyjnych opartych na kolegialnych samorządach złożonych z nauczycieli i rodziców. Szkoły waldorfskie opracowują własne programy nauczania, korzystając przy tym z doświadczeń innych szkół. Książka Martyna Rawsona i Tobiasa Richtera jest udanym przykładem takiego programu nauczania. Został on samodzielnie opracowany przez zespół młodych angielskich nauczycieli we współpracy z Uniwersytetem w Plymouth i może stanowić inspirujący przykład dla tych wszystkich, którzy zadają sobie dziś następujące pytanie: Jak w nowy sposób wykorzystać to, co w dwudziestym wieku zainicjował ruch pedagogicznej reformy?
 
Dzieciństwo w opresji. Pomiędzy przemysłem kulturowym a technokratycznymi reformami szkolnictwa- Christian Rittelmeyer
tłumaczenie B. Kowalewska.
Christian Rittelmeyer, profesor nauk pedagogicznych na Uniwersytecie w Getyndze, przedstawia w tej książce, jak to na współczesne dzieci wywierany jest nacisk jednocześnie z dwóch stron. Z jednej strony jest to terror mediów operujących ekranem, z drugiej zaś presja technokratów zarządzających szkolnictwem. Opierając się na wynikach najnowszych badań neurofizjologii mózgu, autor wskazuje na fakt, że obserwowalna w resorcie oświaty tendencja do redukowania swobodnej zabawy i do przesuwania curriculum szkolnego do obszaru edukacji przedszkolnej jest wielkim zagrożeniem dla harmonijnego rozwoju dziecka.
 
Zjawiska na niebie gwiaździstym. Jak obserwować i rozumieć ruchy ciał niebieskich- Walter Kraul
tłumaczenie Irena Semeniuk.
Pięknie ilustrowany, wyrastający z praktyki nauczania, przystępnie napisany podręcznik astronomii, opisujący jak wraz z dziećmi można obserwować ruchy ciał niebieskich. Do programu waldorfskich wyższych klas szkoły podstawowej należą cykle lekcji astronomii. Wprowadza się je zazwyczaj w klasie szóstej. Charakterystyczne jest tu podejście fenomenologiczne (podobnie zresztą jak w odniesieniu do innych przedmiotów, takich jak na przykład fizyka czy chemia). Dzieci uczą się poznawać i rozumieć to, co mogą dostrzec gołym okiem, a więc w przypadku astronomii związek pomiędzy Ziemią i Słońcem, fazy Księżyca  oraz wyraźnie widoczne na bezchmurnym wieczornym niebie konstelacje gwiazd.
 
Matematyka w szkołach w szkołach waldorfskich. Nauczanie wczesnoszkolne- Ernst Schuberth
tłumaczenie  B.  Kowalewska. 

Profesor Ernst Schuberth jest wykładowcą w zakresie dydaktyki nauczania matematyki  na Uniwersytecie Bielefeld, jak również założycielem Studium Kształcenia Nauczycieli Waldorfskich w Mannheimie. Niniejsza książka opisuje metody nauczania początkowego rachunków w szkołach waldorfskich. Skuteczność tych metod potwierdziła się podczas wielu lat praktyki szkolnej. Prezentujemy Czytelnikowi wydanie najnowsze: zmienione i uzupełnione. W aneksie można znaleźć pomysły zabaw w liczenie z udziałem całej klasy. Charakterystyczne dla waldorfskich metod nauczania początkowego matematyki jest wychodzenie od całości oraz ‘liczenie całym ciałem’. Wykonywaniu podstawowych działań arytmetycznych towarzyszą klaskanie, tupanie, stawianie kroków i rytmiczne podskoki.

 

 

 
Wydawnictwo Spektrum, Warszawa
 
K. Heydebrand "O duszy dziecka"
Karolina von Heydebrand (1886-1938) należy do pionierów pedagogiki waldorfskiej - ruchu odnowy pedagogicznej zainspirowanej przez Rudolfa Steinera. Ruch ten został zapoczątkowany założeniem szkoły w Stuttgarcie w roku 1919, a po drugiej wojnie światowej stał się ruchem o zasięgu światowym dzięki wybitnym pedagogom, licznym publikacjom oraz dzięki szkołom (w tej chwili istnieje na świecie ponad 880 szkól waldorfskich). Książka Karoliny von Heydebrand liczy sobie już niemal 80 lat. Jest to jednak dzieło tak inspirujące, tak jedyne w swoim rodzaju, że owa wiekowość staje się zaletą. Książka wyrasta wysoko ponad mody i prądy pedagogiczne, mówi o dzieciach w taki sposób, że chwyta za serce, że uczy poznawać przez miłość. Bo wszak, jak to wyraził Tomasz z Akwinu, "Potrafimy poznać rzeczy świata na tyle tylko, na ile zdołamy je pokochać". I to właśnie jest zdaniem autorki najważniejsze, co rodzice, pedagodzy, co każdy z nas wiedzieć powinien. 
Barbara Kowalewska
 
Pedagogika Rudolfa Steinera. Szkoly waldorfskiej w Polsce i na świecie- Francis Edmunds
 
 
Wydawnictwo Genesis, Gdańsk
www.genesis.apivision.com
 
W trosce o dziecko -  Glocker Goebel
Praktyczny podręcznik dla rodziców, opisujący nie tylko choroby i typowe dolegliwości dziecięce, ale również sposób postępowania uwzględniający naturalne sposoby leczenia, jak np. okłady czy kompresy, umożliwiające prawidłową walkę organizmu z chorobą, a także problemy wychowawcze, zaburzenia rozwoju, stany lękowe, przypadki tzw. "dzieci trudnych", postępowanie w nagłych wypadkach itp. Książka stanowi kompendium wiedzy medycznej i pedagogicznej z punktu widzenia medycyny antropozoficznej i pedagogiki waldorfskiej. poswięcona jest opiece nad dzieckiem, począwszy od pierwszych dni po urodzeniu aż do okresu dojrzewania.
 
 
Zabawki z naturalnych materiałów - Freya Jaffke
Zabawki z naturalnych materiałów Dlaczego klocki lego i lalki typu Barbie są szkodliwe dla dzieci? Dlaczego w dobie komputerów należy dawać dziecku do zabawy kasztany, żołędzie i łódeczki z kory? Książka pokazuje, jak przez prawidłowe kształtowanie zabawy wspomóc rozwój dziecka. Zawiera dokładne opisy wykonania prostych zabawek z drewna, szmacianych laleczek, pajacyków itp., umożliwiających dzieciom aktywną i twórczą zabawę. 
 
Święta przez cały rok (część I) Święta przez cały rok (część II)- Freya Jaffke
Książka poświęcona jest przygotowaniu dziecka do przeżywania różnych świąt w ciągu roku. 
Pierwsza część poświęcona jest świętom okresu zimowego i obejmuje czas od początku adwentu do końca karnawału. Pomaga przygotować dzieci nie tylko do najważniejszego święta tego okresu, jakim jest Boże Narodzenie, ale również do innych tradycyjnych świąt. Pomaga wprowadzić dziecko w odpowiedni nastrój, inny dla każdej pory roku i każdego święta. 
Druga część poświęcona jest przygotowaniu dziecka do przeżywania świąt w okresie od Wielkiego Postu, poprzedzającego okres Wielkanocy, do końca jesieni. Podobnie jak pierwsza część pomaga przeżywać wraz z dziećmi wiele tradycyjnych świąt, jak Zielone Świątki, dzień Świętego Jana, święto Michała Archanioła itd. Pomaga wprowadzić dziecko w odpowiedni nastrój obchodzonego święta.
Zawierają również wiele kolorowych ilustracji i są wydane na kredowym papierze. 
 
Boże Narodzenie - ozdoby na okres adwentu i świąt Boże Narodzenie -  Thomas Berger
Książka poświęcona tradycyjnym ozdobom na okres adwentu i świąt Bożego Narodzenia. Zawiera szczegółowy opis wykonania różnych ozdób świątecznych: świec woskowych, wieńców adwentowych, stajenek, witraży,kolorowych gwiazd z bibułek, gwiazd ze słomek, lampionów i innych przedmiotów związanych z oczekiwaniem Bożego Narodzenia. Zawiera wiele barwnych ilustracji. Wydana na kredowym papierze.
 
 
Zarys pedagogiki wieku dojrzewania- Erhard Fucke
Zarys pedagogiki wieku dojrzewania Jest to opracowanie dotyczące wychowania młodzieży w oparciu o praktyczną realizację idei Rudolfa Steinera. Książka omawia szczególnie ważne, podstawowe założenia antropozoficznej pedagogiki wieku dojrzewania. Autor stawia sobie za cel, aby jego rozważania przywiodły czytelnika do zastanowienia się nad pięcioma podstawowymi ideami pedagogicznymi:
 
 1. Wychowanie w okresie od 14-21 roku życia musi mieć na względzie przede wszystkim wolę, która uwalnia się wraz z dojrzewaniem i którą wychowanie powinno pomóc człowiekowi opanować.
 
 2. Gdy człowiek realizuje wrodzone dążenie do całościowości (przejawiające się np. w formie uczenia się przez całe życie), to wychodzi od swoich specyficznych, dających się zaobserwować zdolności. Dlatego w pedagogice należy podążać różnymi drogami, aby przezwyciężyć jednostronność rozwoju danej osoby. Pedagogika wieku dojrzewania musi ten fakt uwzględniać - także wtedy, gdy chodzi o kształt całej szkoły.
 
 3. Program nauczania musi uwzględniać fakt, że rytm życia duszy domaga się oscylowania między biegunem rozpatrywania (poznania) a biegunem kształtowania w działaniu praktycznym.
 
 4. W procesie zadomawiania się we współczesnym świecie młody człowiek nie powinien się wzdragać przed konfrontacją ze zjawiskami negatywnymi w otaczającym go świecie. Dorosły człowiek powinien mu towarzyszyć właśnie wtedy, gdy przychodzi mu się z nimi zmierzyć.
 
5. Pierwsza pomoc w przezwyciężeniu kryzysu dojrzewania pochodzi z celowego rozplanowania zajęć lekcyjnych w klasach VI-VIII. Należy więc na nowo zweryfikować i rozplanować jego koncepcję. Książka ta jest kopalnią wiedzy dla wychowawców i pedagogów.
 
 
Zdrowy Rozwój Człowieka cz. 1, cz.2 - Rudolf Steiner
Narastająca fala problemów w szkolnictwie państwowym sprawia, że wzrasta zainteresowanie reformami w pedagogice. Do szkół z nurtu reformy należą także szkoły i przedszkola waldorfskie, działające według zasad pedagogiki Rudolfa Steinera, która, dając nowe uzasadnienie filozoficzne, przypisuje znaczące miejsce uczeniu się z wykorzystaniem wszystkich zmysłów, uczeniu się poprzez sztukę i pracę rękoma, uczeniu się z wykorzystaniem nie tylko matematyczno-logicznych uzdolnień, człowieka, lecz wszystkich jego "inteligencji". Przede wszystkim jednak wychodzi z założenia, że wychowawcy i nauczyciele nie są uprawnieni do tego, by determinować kierunek rozwoju młodych ludzi. "Nie należy pytać - pisze Rudolf Steiner w 1919 r. - co człowiek powinien umieć i wiedzieć zgodnie z wymaganiami istniejącego porządku społecznego, lecz: Jakie są predyspozycje człowieka i co można w nim rozwinąć". Zawarty w tej książce tzw. Kurs Bożonarodzeniowy jest najobszerniejszym i - według Steinera - najważniejszym spośród wszystkich jego kursów pedagogicznych. Zawiera idee z zakresu fizjologii i psychologii dziecka i młodego człowieka. Przedstawiona tu pedagogika polega na oparciu wychowania i nauczania na antropologii pedagogicznej, a także na rozwijaniu nowej wiedzy, która na wszystkich poziomach stwarza dziecku przestrzeń rozwojową i żywo przeciwdziała coraz powszechniejszemu dzisiaj zawężeniu środków pedagogicznych i uznawaniu jedynie względów czysto utylitarnych.
 
 
 
 
Ogólna wiedza o człowieku jako podstawa pedagogiki- Rudolf Steiner
Książka ta zawiera cykl wykładów, które uchodzą dzisiaj za podstawową prezentację duchowo zorientowanej antropologii Rudolfa Steinera. Wykłady te mogą być czytane na różne sposoby. Życzliwie nastawiony laik może rozpoznać w nich dokument genialnej intuicji autora. Z lektury tej może także wyłonić się ogólny obraz założeń pedagogiki waldorfskiej. Jednak dla tych, którzy są zorientowani w antropozofii, zajmowanie się Ogólną wiedzą o człowieku stanowi drogę ćwiczeń medytacyjnych w sensie antropozoficznie zorientowanego samowychowania. Przekład tego wydania jest gruntownie przerobioną, poprawioną i udoskonaloną wersją tłumaczenia sprzed 10 lat. Można nawet powiedzieć, że miejscami jest to zupełnie nowe tłumaczenie. Jego podstawą był tekst najnowszego wydania niemieckiego z 1992 roku, w którym, w porównaniu z poprzednimi wydaniami, wprowadzono wiele korektur, uzupełnień i poprawek, które zaznaczone są w przypisach. Obecne wydanie wzbogacone zostało poza tym o dwa nowe teksty oraz znacznie rozszerzone przypisy.
 
 
 
Poznanie człowieka i kształtowanie nauczania- Rudolf Steiner
Poruszane w tej książce zagadnienia dotyczą wielu aspektów wychowania i nauczania, ale przede wszystkim szeroko omawiają ukształtowanie i sposób prowadzenia lekcji. Istota nauczania powinna polegać na przekazaniu dziecku czegoś żywego, a nie tylko pewnych wyobrażeń i umiejętności. Aby to było możliwe nauczyciel musi poznać naturę człowieka i jej rozwój. Musi np. wiedzieć, na czym polega proces zapamiętywania i przypominania sobie, musi zdawać sobie sprawę, czym jest sen i jaką rolę odgrywa on w życiu dziecka. Podobnie też musi wiedzieć, jak uzdrawiającą rolę w nauczaniu odgrywa śmiech. I właśnie takim - i oczywiście jeszcze wielu innym - zagadnieniom poświęcona jest ta książka. Szczególny nacisk kładzie autor na okres dojrzewania. Omawia procesy zachodzące w duszy dorastających dzieci, zwraca uwagę na różnice w przeżywaniu tych zmian przez chłopców i dziewczęta. Omawia też różne aspekty współczesnego życia, które wpływają na wychowanie młodzieży.
 
 
Rozważania seminaryjne i wykłady na temat programu nauczania- Rudolf Steiner
 Na treść niniejszej książki składają się rozważania w formie seminaryjnej, w których R. Steiner wraz z przyszłymi nauczycielami pierwszej szkoły waldorfskiej omawiał praktyczną stronę różnych obszarów nauczania, sposoby rozwiązywania problemów, jak również stawiał nauczycielom określone zadania do rozwiązania. Tematem, któremu poświęconych jest kilka pierwszych spotkań, jest nauka o temperamentach, którapomaga nauczycielowi być "artystą" wychowania i nauczania. Książka zawiera ważne wskazówki i uwagi dotyczące podejścia do lektur w szkole waldorfskiej. Szeroko omawiana jest też dydaktyka nauczania przyrody,zwłaszcza początków nauczania botaniki. Rozważania te pokazują, jak bardzo ważne jest, aby umożliwić uczniom postrzeganie i rozumienie zjawisk przyrody w związku z porządkiem stworzenia. Pedagogiczny i praktyczny geniusz Steinera dał o sobie znać w pedagogicznych "pracach domowych", które zadawał uczestnikom kursu każdorazowo na następny dzień. Jak radzić sobie z tym czy z owym problemem dotyczącym dyscypliny? Jak pomóc uczniowi odpychanemu przez klasę? Jak postępować z dziećmi, które są zbyt "grzeczne", a jak z tymi, dla których nauczyciel staje się obiektem marzeń? Co robić, kiedy całe grupy dzieci wykazują wyraźne braki pod względem wiedzy? Książka ta jest bardzo ważną pozycją dla wychowawców i pedagogów.
 
 
Sztuka wychowania - metodyka i dydaktyka- Rudolf Steiner
 Cykl wykładów Rudolfa Steinera przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli i pedagogów, ale również dla tych wszystkich, którzy pragną lepiej zrozumieć rozwój dorastającego dziecka i problemy związane z nauczaniem. Autor ukazuje, jak człowiek w okresie swojego dzieciństwa sam stawia zadania swojemu wychowawcy i nauczycielowi. A prawidłowe rozwiązanie tych problemów możliwe jest tylko wtedy, gdy nauczyciel zna odpowiednie prawa duchowego rozwoju człowieka. Jest to kolejna pozycja z cyklu wykładów poświęconych pedagogice waldorfskiej.
 
 
 
 
Duchowe podstawy sztuki wychowania Rudolf Steiner
Jest to cykl wykładów wygłoszonych przez Steinera w Oxfordzie. Poświęcone są one pedagogice waldorfskiej. Steiner rozpoczyna od przedstawienia duchowego podłoża wychowania. Przedstawiając trzy pierwsze siedmioletnie okresy życia w rozwoju człowieka, wskazuje, jak w każdym z tych okresów dziecko oczekuje od swoich nauczycieli i wychowawców innego sposobu prowadzenia lekcji, a co za tym idzie, innego rodzaju pedagogicznych umiejętności i predyspozycji wewnętrznych. Wykłady te omawiają drogi rozwoju duchowego, ale niosą również cenny materiał dotyczący praktycznych aspektów pedagogiki waldorfskiej. Wychodząc od idei trójczłonowości, Steiner omawia wiele konkretnych zagadnień związanych z trzema pierwszymi siedmioletnimi okresami rozwoju dziecka. Jego wskazówki idą równolegle w dwóch kierunkach, jedne dotyczą potrzeb rozwojowych dziecka i odpowiednich do tego sposobów postępowania z nim, drugie odnoszą się bezpośrednio do nauczyciela, do jego umiejętności pedagogicznych, a także do jego światopoglądu i jego postawy uczuciowo-moralnej. Wśród tych rozważań pedagogicznych znajdziemy też wykład zajmujący się samą szkołą waldorfska, jej życiem i organizacją.
 
 
Księga Trzech Króli- Jacob Streit
Są to piękne opowiadania dla dzieci na okres od początku adwentu aż do Święta Trzech Króli. Autor opowiada o wędrówce trzech królów, którzy, podążając za Gwiazdą Betlejemską, poszukują boskiego Dziecięcia. Książka zawiera też ciekawie opowiedzianą historię czwartego króla, który wyrusza ich śladem, aby złożyć hołd nowonarodzonemu Jezusowi. Jakob Streit w swoich opowiadaniach, które napisane są językiem przystępnym nawet dla małych dzieci, zawarł wiele ezoterycznych tajemnic. Książka zawiera bardzo ciekawe ilustracje, których autorem jest Assja Turgenieff.
f t g m